Bitcoin.nl

Deze webshop is een experiment, lees onze FAQ

Voorwaarden Lightning Webshop bitcoin.nl

 
Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van Bitonic B.V.

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van Bitonic B.V. bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 – Privacy en Informatie

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Bitonic B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Bitonic B.V.;

2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Bitonic B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.  Bitonic B.V.: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Bitonic B.V. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Bitonic B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

 

Artikel 2 – Identiteit van Bitonic B.V.


 

Bitonic B.V.

Eigenaar van het domein: www.bitcoin.nl

contact@bitonic.nl

+31 (0)343 700 212 (ma-vr 9.30-13.00 / 14.00-18.00 uur)

Gevestigd in Baarn

Bitonic B.V.

Oude Utrechtseweg 17C

3743 KN  Baarn

KVK: 58276149

BTW: NL852959710B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op het specifieke Lightning webshop aanbod van Bitonic B.V. en op de tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bitonic B.V. en consument die bitcoin.nl bezoekt.

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bitonic B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de voorwaarden bij Bitonic B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bitonic B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bitonic B.V. niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Bitonic B.V. laat de consument, onder artikel 45, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, aan zijn wettelijke betaalverplichting voldoen middels een transactie  in virtuele valuta via het Lightning Netwerk. Consument en Bitonic B.V. komen overeen dat het contract specificeert dat Bitonic B.V. fysieke goederen levert met als tegenprestatie een levering van digitale goederen door consument middels het Lightning Netwerk. Omwille van belasting en boekhoud technische redenen, zal de waarde van genoemde goederen worden getoond in monetaire waarde ter informatie.

3.    De consument en Bitonic B.V. zijn beiden op de hoogte van de experimentele aard van de technologie van het Lightning Network en accepteren risico’s en fouten die kunnen optreden ten gevolge hiervan.

4.    Bitonic B.V. kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bitonic B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    Bitonic B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Bitonic B.V. waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling (inbetaling geving, via Lightning-netwerk), aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Bitonic B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Bitonic B.V. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Bitonic B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.     Indien Bitonic B.V. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien Bitonic B.V. de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Bitonic B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bitonic B.V..

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Bitonic B.V.. Dit hoeft niet als Bitonic B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Bitonic B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Bitonic B.V. niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Bitonic B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Bitonic B.V. een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Bitonic B.V. is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.    Bitonic B.V. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.    hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.    Bitonic B.V. heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van Bitonic B.V. bij herroeping

1.     Als Bitonic B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     Bitonic B.V. vergoedt alle betalingen (in natura) van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Bitonic B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Bitonic B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.   Bitonic B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bitonic B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Bitonic B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Bitonic B.V. dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bitonic B.V. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2.    Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Bitonic B.V. worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Bitonic B.V. de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.    Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.    Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.    Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.    Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.    Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.    Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Bitonic B.V. geen invloed heeft;

11.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

 

Artikel 11 – De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.    De prijs wordt weergegeven in bitcoin hetgeen geen fiat-currency is en ook geen wettig betaalmiddel. Het contract behelst een in betaling geving onder Nederlands recht, wat neerkomt op de ruil van een zekere hoeveelheid bitcoin tegen levering van bepaalde goederen door de ondernemer.

3.    De tijd waarin het aanbod geldig is is beperkt, in verband met de fluctuaties in de koers van bitcoin.

4.    Alle prijzen die te zien zijn, zijn bedoeld als referentie-informatie. De rekening bevat een BTW-berekening en de BTW en leveringskosten zijn ter informatie opgenomen als euro-bedragen. Betaling geschiedt echter in bitcoin.

 

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.    Bitonic B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Bitonic B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Bitonic B.V. wijst erop dat sprake is van een experimentele webshop en de producten en diensten worden verkocht op een as-is basis.

 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.    Bitonic B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bitonic B.V. kenbaar heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal Bitonic B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal Bitonic B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bitonic B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Bitonic B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. De verzendkosten zullen worden berekend in bitcoin, tegen de op dat moment geldende prijs in Euro's.

 

Artikel 14 – Privacy en Informatie

 

1.      Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat uw gegevens in handen van derden vallen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij verplicht zijn gegevens te verstrekken door een gerichte vordering van justitie voor bijvoorbeeld specifieke fraudegevallen of andere misdrijven. Wij zullen niet meewerken aan het ongericht of niet goed onderbouwd opeisen van gegevens.

2.      Bitonic is aangesloten bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Deze vereniging heeft onder andere als doel gezamenlijk op te treden tegen fraude. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst onderling gegevens worden uitgewisseld ten dienste van dit doel.

3. Ieder bedrijf dat in bitcoins handelt heeft basisinformatie nodig om te weten met wie zaken worden gedaan, om u als klant te ondersteunen en onze administratie te voeren. In onze administratie houden we bij:

-       tijd van aankoop en bedrag

-       Bankinformatie

-       IP-adres

-       Bitcoin-adres

-       Informatie over verwijzingspartners (indien van toepassing)

-       Verificatie informatie (mobiele telefoonnummer, e-mail adres)


4. Transactiegegevens worden 7 jaar bewaard en aanvullende persoonlijke gegevens 3 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd.

5. U bent zich bewust dat uw bitcoin transactie gepubliceerd worden op een openbare blockchain en dat een transactie van en naar Bitonic te volgen is op die blockchain.

6. Omwille van de privacy adviseren wij u om bitcoinadressen niet te hergebruiken.

7. Voor specifieke vragen inzake privacy verwijzen we u naar privacy@bitonic.nl.

8. Voorzover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekken wij  persoonlijke gegevens aan derde partijen, zoals pakketdiensten. Wij hebben met deze partijen een dataverwerkersovereenkomst.

 

Artikel 15 – Bitcoin ruil tegen goederen

1.    Gezien de techniek waarmee we werken moet de Consument de bitcoins binnen de vereiste, beperkte tijd, ter beschikking stellen.

2.    De Consument verplicht zich om bitcoins te leveren, in ruil voor de ontvangst van goederen uit de webshop. Dit kwalificeert als een inbetalinggeving onder Boek 6, artikel 45 uit het Burgerlijk Wetboek.

3.    De Consument heeft de plicht om Bitconic B.V. direct te informeren over mogelijke onjuistheden in het bitcoin adres dat is gegeven c.q. opgegeven.

4.    Als de Consument niet tijdig aan zijn verplichting heeft voldaan om bitcoin te leveren, zal Bitonic niet overgaan tot verstrekken van de goederen totdat het de bitcoins heeft ontvangen of een nieuw contract met de Consument is overeengekomen.

5.    De Consument en Bitonic B.V. begrijpen en aanvaarden dat er sprake is van een experimentele opzet van de overeenkomst, techniek en het contract en zullen ernaar streven eventuele incidenten en klachten uit het contract op een constructieve manier op te lossen.

 

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.    Bitonic B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bitonic B.V..

3.    Bij Bitonic B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bitonic B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 17 Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen Bitonic B.V. en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.    Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-       Aan:       Bitonic B.V.

                  Oude Utrechtseweg 17C

                  3743 KN[1]   Baarn

         contact@bitonic.nl

 

-       Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-       Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-       [Naam consumenten(en)]

 

-       [Adres consument(en)]

 

-       [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.