Meer gedupeerden en onzekerheid door beoogde nieuwe regelgeving

De geplande en strenge Nederlandse implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) richt nu al schade aan onder Nederlandse cryptobedrijven. In toenemende mate geven Nederlandse cryptobedrijven aan noodgedwongen te moeten stoppen met de dienstverlening, of het land te verlaten. Nadat Chopcoin, Coingarden en Simplecoin eerder al aankondigden de dupe te zijn van de geplande regels, lijken Deribit en Post-a-Coin de nieuwste slachtoffers. Dreigt het kabinet innovatie met te strenge regelgeving het land uit te jagen?

Er komt binnenkort waarschijnlijk nieuwe regelgeving aan om Nederlandse bitcoinbedrijven te reguleren. Onderdeel daarvan zijn een registratie bij de Nederlandsche Bank (DNB), verplichte identiteitscontroles en transactiemonitoring.

Veel bitcoinbedrijven zijn bezorgd dat de beoogde regels veel verder gaan dan de Europese richtlijn voorschrijft, hoge kosten met zich meebrengen, onnodige drempels opwerpen en bovendien ten koste gaan van de privacy van klanten. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde dat de beoogde regels het karakter hebben van ongewenste massa-surveillance en wees de minister op mogelijke privacyschending.

Inmiddels zijn er al zeker vijf Nederlandse bitcoinbedrijven die lieten weten dat zij door de beoogde regels drastische maatregelen moeten nemen. Miningbedrijf Simplecoin en gaming platform Chopcoin gaven eerder al aan omwille van privacy-overwegingen met de dienstverlening te stoppen en voor de broker Coingarden waren de bijkomende kosten als gevolg van de nieuwe regelgeving niet te overbruggen. Meer recentelijk gaf ook de eenmanszaak Post-a-Coin aan de deuren te sluiten en besloot derivatenplatform Deribit uit Nederland te verhuizen.

Onzekerheid

En dat terwijl de wetgeving nog niet eens door de Eerste Kamer is aangenomen. Volgens een eerdere planning zouden de nieuwe regels vanaf 10 januari ingaan, maar die datum werd niet gehaald. Volgens de nieuwe planning volgt een volgende bespreking op 28 januari waarna de kans bestaat dat de regels kort erna van kracht worden, maar veel helderheid hierover is er nog niet.

Ondertussen heerst er in de bitcoincommunity nog veel inhoudelijke onzekerheid over de regels. Ze zijn immers nog niet vastgesteld, maar bitcoinbedrijven worden wel geacht zich erop voor te bereiden. Er is daarom veel onduidelijkheid en bovendien zijn er inhoudelijke vraagstukken. Zo gaf minister Hoekstra aan te hebben gekozen voor een minimale implementatie van de Europese richtlijn in de vorm van een registratieplicht, maar dook in december een brief op waaruit blijkt dat DNB bij het ministerie aandrong op een vergunningstelsel en adviseerde regels uit de strenge Wet Financieel Toezicht (Wft) in de nieuwe wet op te nemen.

Bitonic

Gelukkig is Bitonic groot en robuust genoeg om zich ondanks toegenomen regeldruk en lastenverzwaring stand te houden. Intern bereiden wij ons dan ook al geruime tijd voor op de beoogde nieuwe regels. Dat vereist niet alleen aanpassing van onze systemen en werkprocessen, maar ook uitbreiding van onze support en compliance afdelingen.

De kosten hiervan zijn aanzienlijk en voor ons overbrugbaar, maar wij kunnen beamen dat de beoogde regels een overmatige lastenverzwaring voor de sector vertegenwoordigen en voor kleinere of nieuwere marktpartijen onnodig hoge drempels opwerpen. Dat is belemmerend voor de innovatie en bemoeilijkt de adoptie en het gebruik van wat velen beschouwen als een technologische en economische doorbraak. Ook herkennen wij ons in de zorgen omtrent privacy van burgers als gevolg van de beoogde regels.

In samenwerking met VBNL zullen wij daarom blijven pleiten voor een milder beleid en actief de dialoog blijven aangaan met politiek en besluitvormers om een koerswijziging teweeg te brengen. Tot die tijd vragen wij om uw begrip wanneer u bij de koop of verkoop van bitcoins via www.bitonic.nl of www.BL3P.eu door onze support of compliance medewerkers met aanvullende vragen wordt geconfronteerd.


Volg deze link om meer te lezen over de beoogde aankomende regelgeving en verplichte identiteitscontroles bij het kopen of verkopen van bitcoins.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.