Weigering US persons op bitcoin handelsplatform is geen discriminatie

Het weigeren van een US person op een Nederlands bitcoin handelsplatform is géén verboden onderscheid op basis van nationaliteit. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens aan de hand van een geschil tussen een persoon met de Amerikaanse nationaliteit en Bitonic BV, welke de persoon toegang tot handelsplatform BL3P had ontzegd omdat hij een 'US person' is.

Het betreft een persoon woonachtig in Nederland met zowel de Amerikaanse als Nederlandse nationaliteit. Deze persoon had toegang aangevraagd tot het bitcoin handelsplatform BL3P, maar dat werd vanwege de Amerikaanse nationaliteit niet toegekend. Volgens de persoon was er sprake van verboden discriminatie op basis van nationaliteit, maar daarvan is volgens het College voor de Rechten van de Mens geen sprake.

Geen discriminatie

Er werd volgens het college wel onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt, maar daarvoor waren gegronde redenen. De persoon is vanwege de Amerikaanse nationaliteit namelijk een 'US person' en daarom onderhevig aan Amerikaanse wetgeving die buiten Amerikaans grondgebied doorwerkt.

Wanneer wij (Bitonic) US persons op het handelsplatform BL3P toelaten ontstaat daardoor het risico dat Amerikaanse wetten worden overtreden. Dat zou tot extraterritoriale handhaving door Amerikaanse toezichthouders kunnen leiden, met mogelijk onevenredig belastende gevolgen voor Bitonic, zoals zeer hoge boetes.

Bovendien zouden wij verplicht zijn transactie-informatie van US persons te verzamelen en aan de Amerikaanse belastingdienst te verstrekken. Daarover hebben de Amerikaanse en Nederlandse overheden afspraken gemaakt, maar het staat haaks op het gedachtegoed en beleid van Bitonic en BL3P, waarbij wij privacy en consumentenbescherming hoog in het vaandel hebben staan.

De uitsluiting van US persons in de voorwaarden van BL3P dient dan ook mede om te voorkomen dat Amerikaanse wetgeving op Bitonic en BL3P van toepassing is.

Het College voor de Rechten van de Mens deelde de mening dat niet kan worden uitgesloten dat er sprake kan zijn van doorwerking van Amerikaanse wetgeving wanneer Bitonic US persons toestaat op het handelsplatform. Het college oordeelde daarom dat het weigeren van dienstverlening aan een US person geen verboden onderscheid op grond van nationaliteit is.

US persons

Het begrip 'US person' is veel breder dan het Amerikaans staatsburgerschap en wordt meestal gebruikt in verband met Amerikaanse belastingwetgeving. Het begrip heeft betrekking op iedereen die geboren is in de Verenigde Staten, of één van de Amerikaanse grondgebieden, of die tenminste één ouder heeft voor wie dat geldt. Ook alle mensen met een Amerikaanse Green Card zijn een US person.

Maar, ook mensen die tenminste 31 dagen in het afgelopen jaar, of 183 gewogen dagen in de laatste drie jaar, in de Verenigde Staten zijn geweest kunnen tot US persons worden gerekend. Daarnaast is het beschikken over een woon-, postadres of telefoonnummer in één van de Amerikaanse grondgebieden in sommige gevallen genoeg reden om als US person te worden aangemerkt. Ook kan je een US person zijn wanneer je periodiek geld overmaakt naar Amerikaans grondgebied, of daar een gevolmachtigde hebt.

Voor iedereen voor wie geldt dat hij of zij onder de definitie van een US person valt is de Amerikaanse wet mogelijk van toepassing. Het is om deze reden niet ongewoon dat financiële dienstverleners in Nederland geen diensten aan US persons verlenen.

In het geval van Bitonic oordeelde het College van de Rechten van de Mens dat Bitonic weliswaar géén financiële dienstverlener is, omdat bitcoins wettelijk gezien geen geld zijn, maar dat er wél sprake is van een zodanige vergelijkbaarheid dat niet kan worden uitgesloten dat er sprake kan zijn van doorwerking van de Amerikaanse wet.

US persons, Bitonic & BL3P

Bitonic hanteert al langer een beleid waarmee we US persons van het handelsplatform BL3P weren, maar zij konden wel via bitonic.nl bij ons kopen en verkopen. Dat was altijd mogelijk omdat op bitonic.nl gekocht en verkocht kan worden zonder dat het nodig is om een identificatiebewijs te uploaden. Daardoor hebben wij geen kennis van de nationaliteit van de gebruikers van bitonic.nl. Bij onze bitcoin handelsplaats BL3P is het echter wél vereist om een identiteitsbewijs te uploaden, omdat wij daarbij het beheer voeren over klantfondsen. Volgens sommige interpretaties van de (Amerikaanse) wet gelden er dan andere regels.

Vanaf volgend jaar zullen er in Nederland hoogstwaarschijnlijk andere regels gelden voor het kopen en verkopen van bitcoins. Onderdeel daarvan is een uitvoerige identiteitscontrole. Als gevolg zullen US persons in de nabije toekomst waarschijnlijk óók op bitonic.nl worden geweerd.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.