Bitcoins in het reservefonds van de VvE, kan dat?

Bitcoins aanhouden in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars (VvE) kan helpen om de koopkracht van de vereniging in tijden van hoge inflatie te behouden. Het houden van een vorm van geld waarvan de inflatie voorspelbaar en onveranderlijk is, biedt interessante voordelenMaar kan dit juridisch gezien wel? In dit artikel zoeken we het uit.

Elke VvE in Nederland is per 1 januari 2021 verplicht een reservefonds aan te houden. Hiermee kan een VvE sparen voor toekomstig groot onderhoud aan bijvoorbeeld het dak, maar ook voor onvoorziene uitgaven.

In een reservefonds worden de gelden in principe op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening gedeponeerd, in de zin van de Wet op het financieel toezicht (art. 5:126 lid 3 BW). De wettelijke minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds wordt vastgesteld op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Om bitcoins in het reservefonds te mogen aanhouden, zal een VvE moeten afwijken van artikel 5:126 lid 3 BW en artikel 47 lid 3 van het VvE Modelreglement 2017 (indien van toepassing). In een modelreglement staan de algemene regels die voor iedere VvE gelden. 

Voor afwijking van de hiervoor aangehaalde artikelen zal dus een vergadering moeten plaatsvinden om hierover een besluit te nemen. Voor dit besluit is ten minste een viervijfde meerderheid (van het aantal stemmen) nodig.

Mocht de vergadering deze meerderheid behalen, dan dient de vergadering vervolgens nog te besluiten om de gelden van het reservefonds te mogen beleggen. Voor dit besluit is een tweederde meerderheid (van het aantal stemmen) nodig (art. 56 lid 5 Modelreglement 2017).

Op grond van artikel 47 lid 4 van het Modelreglement 2017 dient een belegging te geschieden met inachtneming van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische eisen op beleggingsgebied als rentabiliteit, solvabiliteit en risicospreiding en dient de belegging te zijn afgestemd op het doel van het reservefonds.

Het doel van het reservefonds zal veelal het in stand houden van de koopkracht (van de VvE) zijn. Oftewel: het vermogen van het reservefonds moet worden beschermd tegen inflatie. Een belegging in bitcoins kan hier mogelijk – met de juiste argumentatie – onder vallen. Het lijkt dus mogelijk om bitcoins aan te houden in het reservefonds van de VvE.


Disclaimer. Dit artikel bevat een zeer algemene benadering van het appartementsrecht en is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van schrijven van het artikel. Aan de inhoud van dit artikel kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.