Wat als een miningbedrijf met bitcoins op de balans ermee stopt?

Verschillende miningbedrijven minen tegenwoordig bitcoins om de deze vervolgens te bewaren. Oftewel: hodlen. Sommige miners kopen zelfs bitcoins bij om deze aan hun reserves toe te voegen. De gedolven en soms dus aangekochte bitcoins staan daarmee op de balans van het miningbedrijf. Wat nu als het bedrijf ermee wil stoppen?

Om de bovenstaande vraag te beantwoorden, schetsen we hieronder een casus. Het gaat hierbij dus om een voorbeeld.

Voorbeeld

In ons voorbeeld gaan we uit van een miningbedrijf waarin beleggers kunnen investeren. Het fictieve miningbedrijf heet: Nederlandsche Bitcoin Mining B.V. (NBM). Beleggers kopen in dit voorbeeld certificaten van aandelen van NBM. Deze certificaten verschaffen het recht op winst (art. 2:216 BW) en het recht om te delen in het liquidatiesaldo (art. 2:23b lid 1 BW) aan de certificaathouders.

Het recht op winst (art. 2:216 BW) bestaat uit een winstuitkering in bitcoin. Om winst te mogen uitkeren in bitcoin moet NBM dit uitdrukkelijk opnemen in de statuten. Statuten zijn een soort van handboek waarin de procedures van het bedrijf staan beschreven en wie voor welke zaken verantwoordelijk is. 

NBM is zo slim geweest om de winstuitkering in bitcoin aan de certificaathouders uitdrukkelijk op te nemen in de statuten waarmee de uitkering ondernemingsrechtelijk mogelijk is. De winst die wordt uitgekeerd bestaat uit de gedolven bitcoins (blockreward) en het opstrijken van transacties-fees.

NBM wil stoppen

Wat nu als het bestuur van het miningbedrijf op een gegeven moment (misschien wel na de volgende halving) geen heil meer ziet in het minen van bitcoins? De exacte reden hiervoor laten we even in het midden, maar kan gelegen zijn in het niet winstgevend zijn van de miningoperatie.

Het bestuur van NBM moet voor het ontbinden van de rechtspersoon in gesprek gaan met haar certificaathouders. Op grond van artikel 2:19 lid 1 onder a BW kan een rechtspersoon immers enkel worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, waar de certificaathouders deel van uitmaken.

Als de algemene vergadering het besluit neemt om NBM te ontbinden, vindt de ontbinding van de rechtspersoon door en met het besluit plaats. Zodra NBM is ontbonden, moet het vermogen worden vereffend. Oftewel: de rechten moeten geldend worden gemaakt, de schulden moeten worden voldaan en het batig saldo moet worden uitgekeerd (art. 2:23b lid 1 BW). 

Het batig saldo kan ook iets anders dan geld zijn (art. 2:23 lid 3 BW). In het voorbeeld van NBM bestaat het batig saldo uit de door het miningbedrijf gedolven bitcoins.

Nadat de rechten geldend zijn gemaakt en de schulden zijn voldaan uit de liquide middelen van NBM, resteert er nog een batig saldo in bitcoin. Volgens verschillende juridische auteurs hebben aandeelhouders na ontbinding aanspraak op een uitkering in contanten. Dit zou tot gevolg hebben dat de bitcoinreserve van NBM moeten worden verkocht. Na de verkoop van de bitcoins moet dan de netto-opbrengst in euro’s of dollars worden verdeeld onder certificaathouders (art. 2:23b lid 3 onder c BW).

Slotsom

Sommige investeerders hebben graag dat NBM de bitcoins (het batig saldo) verdeeld onder de certificaathouders, omdat zij de overgebleven bitcoins liever willen hodlen. Maar kan dit? Het antwoord hierop is: ja. Ook ligt dit juridisch gezien – in het betreffende voorbeeld – meer voor de hand. De certificaathouders hadden immers recht op een winstuitkering in bitcoin.

Als een miningbedrijf met bitcoins op de balans ermee stopt, kan het dus goed mogelijk zijn dat de overgebleven bitcoinreserve wordt onderverdeeld aan de certificaathouders.  


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.